پاس ورودی / خروجی

پاس ورودی عملیاتی است که باید برای کشتی هایی که وارد بنادر و ترمینال های ایران می شوند حداقل 72 ساعت قبل از ورود کشتی انجام شود. برای شروع فرآیند پاس ورودی، نامه درخواست مبنی بر" پاس ورودی " باید به دفتر مرکزی گارد گمرکی، سرپرست شعبه اداره بنادر و اداره کل بهداشت مناطق مرزی و ساحلی ارسال شود.

این فرآیند توسط مدیران شعبه ما و نهادهای رسمی ذکر شده در بالا انجام می شود و نماینده ما برای انجام فرآیند پاس ورودی در لنگرگاه یا در اسکله بر روی عرشه کشتی می روند.

پاس خروجی عملیاتی است که هنگامی که کشتی بارگیری / تخلیه خود را تکمیل کرده و عازم بندر دیگراست باید انجام شود. رویه پاس خروجی همانند رویه پاس ورودی است که در بالا ذکر شد. مقامات رسمی فرآیند پاس خروجی را انجام می دهند و پاس بندری صادر می کنند و کشتی را آماده خروج می کنند.

تمام عملیات بالا به طور مداوم برای به حداقل رساندن معطلی کشتی ها در بندر یا ترمینال توسط دفتر مرکزی و مدیر عملیات ایران آبراه نظارت می شود.

2015 © ttgian.com