نمایندگی کشتیرانی

شرکت ایران آبراه در بین نمایندگی های کشتیرانی در ایران یک پیشتاز است. ما ادعا می کنیم که بهتر از شرکت های دیگر ازهر جهت هستیم: با خدمات پاسخگو و انعطاف پذیر مان، از طریق شهرت مان برای بهترین بودن در عملیات و توسط تیم خوب و آموزش دیده و با تجربه که امور عملیاتی شبکه ما را انجام می دهند.

ما درک می کنیم که کشتیرانی همانند نیازها و انتظارات مشتریان ما دائما در حال تحول است. ما راه حل های مناسب نمایندگی کشتیرانی را ارائه می دهیم و اطمینان می دهیم که تجزیه و تحلیل منظم فرآیندها برای شناسایی هر گونه تغییر که ممکن است در محل مورد نیاز باشد انجام می شود که منتج به کارآمد ترین راه حل های عملیاتی و هزینه برای مشتریان است.

ایران آبراه دارای یک رویکرد مطلق به نمایندگی کشتیرانی نیست؛ کشتیرانی درباره افراد و چالش هاست. به همین دلیل ما به طور منظم با مشتریان فعلی و بالقوه خود دیدار می کنیم تا بتوانیم نیازهای آنان را درک کرده و خدمات خود را در راستای ارزش های اصلی مشترک توسعه دهیم به طوری که انتظارات آنها را برآورده کرده و فراتر از آن نیز باشیم. این رویکرد شخصی باعث ایجاد اعتماد در خدمات ما شد واطمینان می دهد که اتفاقات بنادر به طور موثر 24 ساعت شبانه روز و 365 روز سال توسط افراد مسئول مدیریت می شوند.

2015 © ttgian.com